Mål: M 5297-19

Avgörande

Mål om utdömande av vite. Ett bolag har förelagts att i ett bostadshus bland annat se till att ventilationen uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att åtgärda en trasig ledstång i trapphuset. Vite kan inte dömas ut för överträdelse av föreläggandet i dessa delar eftersom det beträffande ventilationen inte med tillräcklig tydlighet framgår vilka åtgärder adressaten har att vidta och eftersom föreläggandet om att åtgärda ledstången saknar stöd i de bestämmelser som nämnden lagt till grund för sitt beslut.