Mål: P 11991-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i beslut avvisat ett yrkande om att sökanden interimistiskt ska få ta ett bygglov i anspråk. Som skäl för beslutet har Mark- och miljööverdomstolen anfört att nämnden har gett bygglov och, om även startbesked har getts, får lovet tas i anspråk på egen risk. Det förhållandet att mark- och miljödomstolen har upphävt bygglovet påverkar inte den bedömningen eftersom domen om upphävande vid Mark- och miljööverdomstolens prövning inte har vunnit laga kraft och mark- och miljödomstolen inte heller har inhiberat lovet. I samma avgörande har Mark- och miljööverdomstolen vidare ansett att det finns laglig möjlighet att interimistiskt förklara att strandskyddsdispens inte krävs för vissa åtgärder.