Mål: P 116-19

Avgörande

Byggsanktionsavgift mm. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett ca 1,6 m högt och 50 m2 stort välvt pooltak på grund av sin storlek och höjd uppfyller kraven för att anses vara en byggnad (1 kap. 4 § PBL). Avgörande för bedömningen är om människor kan vistas i vattnet under taket för det ändamål som poolen och utrymmet i övrigt har. Det har därför funnits förutsättningar att ta ut byggsanktionsavgift. Avgiften har dock inte ansetts stå i rimlig proportion till överträdelsen varför den har satts ner till en fjärdedel.