Mål: P 8258-18

Avgörande

Byggsanktionsavgift. Maskindrivna portar har använts i strid med ett användningsförbud, som föranletts av avsaknaden av besiktningsprotokoll som visar att portarna uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa. Den omständigheten att fastighetsägaren före nämndens sammanträde har gett in erforderliga protokoll, har inte ansetts innebära att rättelse vidtagits i den mening som avses i 11 kap. 54 § PBL.