Mål: P 800-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har undanröjt underinstansernas beslut att avslå ansökan om bygglov för en 212 meter hög radiomast i anslutning till Nackamasterna. Mark- och miljööverdomstolen har med hänsyn till att platsen redan är ianspråktagen för de befintliga masterna och då inverkan på naturmiljön, friluftslivet, landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan inte utgör något hinder för åtgärden bedömt att den sökta placeringen av radiomasten innebär en lämplig markanvändning. Mark- och miljööverdomstolen har vidare ansett att det inte ska vägas in i bedömningen om samlokalisering till en befintlig radiomast är möjlig enligt bestämmelserna i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.