Mål: P 6881-19

Avgörande

Bygglov för uppförande av garage m.m. Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från underinstanserna bedömt att ett uppförande av ett garage strider mot anpassningskravet i 2 kap. 6 § plan- och bygglagen och har därför upphävt det beviljade bygglovet.