Mål: M 11002-19

Avgörande

Föreläggande vid vite. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat underinstansernas avgöranden endast på så sätt att tidpunkten för föreläggandets fullgörande har flyttats fram.