Mål: P 7973-17

MÖD 2020:3

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en detaljplan. Under handläggningen har ett nytt riksintresse som berörs av planen tillkommit. Med hänsyn till detta samt till länsstyrelsens roll i detaljplaneprocessen och vid tillsyn över kommunala beslut enligt 11 kap. PBL finns det skäl att upphäva planen. Mark- och miljööverdomstolen har även bedömt att detaljplanen inte tar skälig hänsyn till två bolags enskilda intressen. Detaljplanen strider därför mot 4 kap. 33 och 36 §§ första stycket PBL.