Mål: F 8618-18

Avgörande

Andelstal för utförande och drift i gemensamhetsanläggningen med ändamålet vatten- och spillvattenledningar samt sophantering. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en deltagande fastighet belägen nära anslutningen av anläggningen, har samma nytta av vattenledningarna och sopkärl som övriga deltagande fastigheter och därför ska samma andelstal.