Mål: F 12143-18

Avgörande

Klander av samfällighetsförenings stämmobeslut avseende ansvarsfrihet för styrelsen. MÖD har bl.a. ansett att det förhållandet att en styrelsesuppleants namn, men inte underskrift, tillsammans med de ordinarie ledamöternas namn återfinns i slutet av förvaltningsberättelsen i sig inte är tillräckligt för att styrka att suppleanten faktiskt har deltagit i styrelsearbetet. Suppleanten har därför inte ansetts jävig vid stämmans beslut om ansvarsfrihet