Mål: F 3459-19

Avgörande

Klyvning mm. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att graderingsvärdet för en tomt inte ska påverkas av att tomten är belastad av en nyttjanderätt för ett hus på ofri grund då nyttjanderätten innehas av fastighetsägarna. Förhållandena skiljer sig därvid mot situationer där nyttjanderätten innehas av en tredjeman med stark ställning i förhållande till fastighetsägaren, som t.ex. vid bostadsarrende (5 kap. 9 § fastighetsbildningslagen). Även fråga om byggnad ska anses vara fastighetstillbehör (2 kap. 4 § första stycket jordabalken).