Mål: P 11123-19

Startbesked avseende komplementbyggnad MÖD 2020:12

Startbesked avseende komplementbyggnad

Komplementbyggnad som placerats inom 6 m från väg har inte ansetts uppfylla kravet på maximal taknockshöjd för bygglovsbefriade åtgärder. MÖD har funnit att bestämmelsen i 1 kap. 3 § andra stycket PBF är tillämplig vid beräkning av taknockshöjd för komplementbyggnader. MÖD har inte ansett att det finns särskilda skäl att beräkna taknockshöjden på annat sätt.