Mål: P 9344-19

Bygglov för fristående digital skylt

Bygglov för fristående digital skylt

Bygglov för fristående digital skylt. MÖD har fastställt nämndens beslut att bevilja bygglov för skylten, som inte bedöms påverka riksintresset "stadens anblick" så att den är olämplig med hänsyn till stadsbilden och inte heller utgöra en betydande olägenhet för närboende.