Mål: P 4168-19

Detaljplan

Detaljplan

Detaljplan – MÖD har funnit att ett tillskott om 200-250 bostäder är ett sådant angeläget allmänt intresse som utgör särskilt skäl att upphäva strandskyddet samt att detta inte kan tillgodoses utanför området. Det har därför inte funnits skäl att upphäva planen. Även fråga om hantering av dagvatten m.m.