Mål: M 8139-19

Tillstånd till bortledande av grundvatten med anledning av anläggande och drift av tunnelbana

Tillstånd till bortledande av grundvatten med anledning av anläggande och drift av tunnelbana

En vattenverksamhet kommer att utsätta en närbelägen hotellverksamhet för bullerstörningar. MÖD fann i detta fall att störningarna i förhållande till enskilda hotellgäster inte var annat än tillfälliga och att det därför inte fanns skäl att med hänsyn till risken för skada eller olägenhet för människors hälsa föreskriva villkor om särskild bullerbegränsning till skydd för hotellverksamheten. Också fråga om rättegångskostnader vid mark- och miljödomstolen.