Mål: F 6105-19

Överenskommelse om utträde ur gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om utträde ur gemensamhetsanläggning

En överenskommelse om att två fastigheter inte längre ska ingå i en gemensamhetsanläggning har godkänts av Lantmäteriet enligt 43 § anläggningslagen. MÖD anser, liksom mark- och miljödomstolen, att det saknats förutsättningar att godkänna överenskommelsen eftersom det inte är uppenbart att den inte strider mot anläggningslagens bestämmelser om hur ersättning vid utträde ska beräknas.