Mål: M 12383-18

Tillstånd för bergtäkt samt bortledande av grundvatten med tillhörande verksamheter MÖD 2020:48

Tillstånd för bergtäkt samt bortledande av grundvatten med tillhörande verksamheter

Tillstånd för bergtäkt m.m. Sökanden har inte visat att den föreslagna lokaliseringen är lämplig (2 kap. 6 § miljöbalken). Inte heller har sökanden visat att efterbehandlingen - som innefattade införsel av stora mängder schaktmassor - kan genomföras utan att det leder till skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. MÖD har därför avslagit ansökan.