Mål: M 12383-18

Tillstånd för bergtäkt samt bortledande av grundvatten med tillhörande verksamheter

Tillstånd för bergtäkt samt bortledande av grundvatten med tillhörande verksamheter

Tillstånd för bergtäkt m.m. Sökanden har inte visat att den föreslagna lokaliseringen är lämplig (2 kap. 6 § miljöbalken). Inte heller har sökanden visat att efterbehandlingen - som innefattade införsel av stora mängder schaktmassor - kan genomföras utan att det leder till skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. MÖD har därför avslagit ansökan.