Mål: P 6538-19

Detaljplan

Detaljplan

MÖD har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att ett genomförande av en detaljplan inte innebär betydande olägenheter för de boende i en angränsande fastighet samt att det inte finns skäl att komplettera underlaget med en dagsljusutredning. Överklagandet har därför avslagits och beslutet att anta detaljplanen fastställts.