Mål: M 9248-19

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har avslagit en ansökan om utdömande av vite utan att kommunicera ansökan eftersom det inte ansågs visat att en överträdelse av vitesföreläggandet hade skett. MÖD har undanröjt avgörandet och återförvisat målet eftersom underlåtenheten att kommunicera ansökan ansågs ha innefattat ett rättegångsfel.