Mål: M 3240-19

Avgörande

Fråga om tolkning av villkor för tillstånd till reglering av en sjö och ersättning för produktionsbortfall. MÖD har bedömt att tillståndet med hänsyn till dess ordalydelse och syftet med ansökan begränsar hur tillståndshavaren får tappa ur sjön. De kompletterande bestämmelserna till tillståndet som mark- och miljödomstolen beslutat om understiger fem procent av det sammanlagda produktionsvärde som tillståndshavaren har fått avstå till följd av omprövningar.