Mål: M 4752-19

Avgörande

I ett mål gällande ansökan om tillstånd till utökad täktverksamhet har MÖD bedömt att det krävs tillstånd till vattenverksamheten (se 11 kap. 12 § MB). Miljöprövningsdelegationen, som inte är behörig att pröva en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, borde därför inte ha prövat ansökan. Med undanröjande av underinstansernas avgöranden har MÖD därför avvisat ansökan om tillstånd till den utökade täktverksamheten.