Mål: M 6639-19

MÖD 2020:34

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med Statens jordbruksverk ansett att det inte kan anses generellt olämpligt att gödsellagring sker utanför en djurhållande verksamhet. Tillstånd till djurhållning har därför ansetts kunna ges även om en verksamhetsutövare inte har tillräcklig egen lagringskapacitet. Det ansågs inte finnas skäl att ifrågasätta att det är möjligt att avyttra gödsel i enlighet med vad sökanden hade redovisat och vad som krävs för att omhänderta gödsel från det antal djurenheter som tillståndet omfattar (jfr rättsfallet MÖD 2008:34). Den avgränsning av tillståndsprövningen och den villkorsskrivning som miljöprövningsdelegationen, som givit tillstånd, hade gjort ansågs mot den bakgrunden inte kunna strida mot miljöprövningens syfte. Mark- och miljööverdomstolen ansåg därför att det inte funnits skäl för mark- och miljödomstolen att upphäva tillståndet och avslå ansökan. Eftersom de övriga skäl som framförts mot verksamhetens tillåtlighet och de villkor som tillståndet förenades med av miljöprövningsdelegationen inte prövats av mark- och miljödomstolen har Mark- och miljööverdomstolen återförvisat målet dit.