Mål: P 10068-19

P 10068-19

MÖD har funnit att en planbestämmelse avseende utnyttjandegrad, som föreskriver bl.a. att marken inte får delas in i fler fastigheter än vad som redovisas på illustrationskarta, ska tolkas så att den endast tillåter en huvudbyggnad per fastighet. Eftersom den aktuella fastigheten inte kan delas upp i flera, har förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inte kunnat ges. Överklagandet har avslagit.