Mål: M 4544-20

Avgörande

Mark- och miljödomstolen avslog en ansökan om utdömande av vite mer utgångspunkt i att det föreläggande som ansökan avsåg inte hade försetts med någon överklagandehänvisning och därför inte fått laga kraft. Efter att nämnden i MÖD givit in ett utdrag ur sitt ärendehanteringssystem som utvisade att en överklagandehänvisning hade överlämnats tillsammans med föreläggandet har MÖD undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet dit för fortsatt behandling.