Mål: F 12294-19

Avgörande

Debitering av förrättningskostnader. Lantmäterimyndigheten har utfärdat slutfakturor innan ett avskrivningsbeslut vann laga kraft. Avskrivningsbeslutet har upphävts och ärendet återförvisats till lantmäterimyndigheten för fortsatt handläggning. Detta har inte bedömts påverka skyldigheten att betala fakturorna, som numera får betraktas som delfakturor. Debiterade kostnader har inte heller ansetts oskäliga.