Mål: P 11991-19

11991-19

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att de arbeten i form av muddring, grävning och trädfällning som gjorts med stöd av en tidigare lagakraftvunnen dispens påverkar området på sådant sätt att det inte föreligger hinder mot att på nytt ge dispens för liknande arbeten. Vidare har den båtränna som utförts med stöd av den tidigare dispensen bedömts vara av sådan karaktär att den i nuläget inte utvidgar det strandskyddade området.