Mål: F 11374-20

F 11374-20

MÖD har bedömt att ett beslut om inhibition enligt 53 § lagen om förvaltning av samfälligheter kan jämställas med ett sådant beslut om säkerhetsåtgärd som avses i 49 kap. 5 § 6 rättegångsbalken. Beslutet har därför fått överklagas särskilt.