Mål: M 7050-19

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har gett tillstånd till täktverksamhet och föreskrivit ett villkor om att rening av länshållningsvatten ska ske genom sedimentationsanläggning med oljeavskiljande anordning och viss anläggning för kvävereducering före avledning till ett vattendrag.Genom formuleringen av villkoret har det inte gått att bedöma om vattnet kommer att renas i tillräcklig grad. Mark- och miljööverdomstolen har därför lagt till begränsningsvärden för vissa föroreningar i villkoret. Mark- och miljööverdomstolen har vidare funnit att det saknas underlag för att bedöma vilken kvävereducering den planerade anläggningen kommer att få. Därför ska frågan om utsläpp av kväve från utgående vatten från täktområdet utredas under en prövotid.