Mål: M 3564-20

M 3564-20

Vid en inventering konstaterade kommunen att fastighetens avloppsanläggning hade vissa brister och förbjöd utsläpp av avloppsvatten från anläggningen. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att de konstaterade bristerna innebär en risk för att avloppsvatten som släpps ut från anläggningen inte genomgår tillräcklig rening. Eftersom verksamhetsutövaren inte visat att anläggningen uppfyller miljöbalkens krav på rening och ett förbud mot utsläpp inte kan anses mer ingripande än vad som behövs, har Mark- och miljööverdomstolen – med ändring av mark- och miljödomstolens dom – fastställt förbudet.