Mål: P 4037-20

P 4037-20

Ansökan om resning av ett beviljat bygglov för tillbyggnad av parkeringsdäck. Sedan tillbyggnaden uppförts hävde länsstyrelsen bygglovet för det äldre parkeringsdäck som tillbyggnaden gjorts på och återförvisade det bygglovsärendet till nämnden för fortsatt behandling. Sökanden har som skäl för resning åberopat att tillbyggnaden av parkeringsdäcket bygger på ett beslut som numera är upphävt (58 kap. 1 § första stycket 3 RB). Mark- och miljödomstolen har konstaterat att det ännu inte genom ett beslut som fått laga kraft är avgjort om det äldre parkeringsdäcket ges bygglov eller inte och att det som sökanden åberopat inte nu kan anses utgöra en sådan omständighet som sannolikt skulle ha lett till att bygglov för tillbyggnaden inte hade getts. Resningsansökan har avslagits.