Mål: F 8511-19

Avgörande

En kommun har genom fastighetsreglering tagit mark i anspråk för allmän plats enligt detaljplan. Marken är upplåten med tomträtt. Trots att det saknas uttryckliga bestämmelser i FBL som likställer tomträtt och tomträttshavare med fastighet och fastighetsägare när det rör fastighetsreglering som liknar tvångsförvärv, finns det enligt MÖD inte skäl att bedöma en tomträttshavares rätt till ersättning för intrång i tomträtten på annat sätt än för en fastighetsägare. Tomträttshavaren har således rätt till ersättning för intrånget enligt 4 kap. ExprL.