Mål: M 4221-18, M 13853-19

MÖD 2020:38

Vägledande avgörande

Föreläggande enligt 26 kap. 22 § miljöbalken att vidta markundersökningar i preventivt syfte avseende en avslutad deponi (hushållsavfall, grovsopor m.m. som av kringboende slängts i en grop till en bit in på 1970-talet). Mark- och miljööverdomstolen har funnit att tidigare markägare, som inte varit delaktig i den aktiva verksamheten och därmed endast skulle kunna ha ett begränsat avhjälpandeansvar för det fall en föroreningsskada skulle komma att konstateras, inte med stöd av 26 kap. 22 § miljöbalken kan föreläggas att vidta markundersökningar i syfte att utröna om någon föroreningsskada föreligger (jfr MÖD 2011:25).