Mål: M 5269-20

Avgörande

Sedan mark- och miljödomstolen lämnat tillstånd till vattenverksamhet för utrivning av damm och trumma i Lillån, med ut- och inlopp i Kalixälven, har beslutet överklagats såvitt avser tillståndets allmänna villkor, villkor avseende grumlande arbeten samt villkor om återställning av strandområde inom arbetsområdet. MÖD har upphävt villkoren avseende grumlande arbeten då de inte varit miljömässigt motiverade samt riskerat att äventyra människors säkerhet och medföra skada på egendom. MÖD har ändrat villkoret om återställning av strandområdet såvitt avser utformning av erosionsskydd. Överklagandet har i övrigt avslagits.