Mål: M 12143-19

Avgörande

Fråga om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrift mot bortledning av grundvatten i samband med täktverksamhet. Ett bolag hade i samband med ansökan om dispens även ansökt om tillstånd till fortsatt och utökad bergtäktsverksamhet samt viss vattenverksamhet inom vattenskyddsområdets yttre zon. MÖD har ansett att det som sökanden anfört inte utgör särskilda skäl för dispens från förbudet och att ett avslag på dispensansökan inte är oproportionerligt vid en intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken. MMD:s beslut att avslå ansökan om dispens och tillstånd har därför varit riktigt.