Mål: M 13443-19

Avgörande

Ansökan om tillstånd till värmepumpanläggning. MÖD har ansett att det inte är klarlagt att den sökta åtgärden uppfyller miljöbalkens krav på hushållning med energi och lämplig lokalisering. MÖD har därför ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt nämndens beslut att avslå tillståndsansökan.