Mål: M 4075-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en avloppsanläggning med endast en trekammarbrunn och "reningsbrunn" inte uppfyller miljöbalkens krav på avledande och rening.