Mål: M 5346-19

M 5346-19

Vid en vattenlagsförrättning 1926 gavs tillstånd att sänka en sjö. Vid sjön byggdes 2010 och höjdes 2012 en tröskeldamm utan tillstånd. Därefter anmälde det alltjämt aktiva sjösänkningsföretaget att det önskade sänka dammen 20 cm p g a för hög vattennivå i sjön. Länsstyrelsen ansåg att sjösänkningsföretaget hade rätt att genomföra sänkningen men mark- och miljödomstolen upphävde beslutet och förbjöd sänkningen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att sjösänkningsföretagets tillstånd gäller och att den anmälda åtgärden är en tillåten rensningsåtgärd. Länsstyrelsens beslut har fastställts.