Mål: F 10018-19

Avgörande

Klagan över domvilla. I ett ärende om fastighetsreglering berörande två fastigheter har Lantmäteriet beslutat att överföra fastighet 1:s hela areal till fastighet 2. Ett vägservitut som gällde till förmån för fastighet 1, och som innebar rätt att ta väg över klagandens fastighet, skulle i stället gälla till förmån för fastighet 2. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att Lantmäteriet inte har beslutat om någon ändring av servitutet utan endast förtydligat vad som gäller enligt huvudregeln i 2 kap. 5 § FBL, nämligen att en servitutsrättighet, vid ändring i fastighetsindelningen, följer den vid servitutsupplåtelsen härskande fastigheten. Lantmäteriets beslut om fastighetsreglering har inte heller ansetts innebära att belastningen på klagandens fastighet tillåtits att öka. Det var därför riktigt av Lantmäteriet att inte behandla klaganden som sakägare i förrättningen. Klagan över domvilla har avslagits.