Mål: P 13153-20

Avgörande

En ansökan om resning och återställande av försutten tid för överklagande av ett visst bygglovsbeslut har avvisats eftersom den gjorts för sent. Till den del ansökan kunde anses ta sikte på ett senare meddelat bygglovsbeslut i samma ärende har den avvisats på den grunden att beslutet ifråga inte har vunnit laga kraft. Eftersom ansökan avseende det senare beslutet även fick anses innefatta ett överklagande har handlingen överlämnas till nämnden för rättidsprövning.