Mål: F 1773-19

Avgörande

Klander av en samfällighetsförenings stämmobeslut samt fråga om ett ombuds behörighet att företräda föreningen. Stämman har genom ett beslut om ändring av stadgarna generellt undantagit vissa fastigheter från bl.a. skyldigheten att skjuta till medel för framtida förvaltning. Beslutet har upphävts eftersom det innebär att den gemensamma förvaltningsskyldigheten sätts ur spel. Eftersom fullmakten för ombudet inte har återkallats gäller fullmakten, trots att det enligt ett protokoll från en senare föreningsstämma har beslutats att ombudet inte längre ska företräda föreningen.