Mål: M 2402-20

Avgörande

Förutsättningar för förlängd igångsättningstid enligt 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken har inte ansetts föreligga vid anläggande av vindkraftpark. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den tidigare innehavaren av tillståndet inte har haft godtagbara skäl för ca två års passivitet och att det då även saknas giltig ursäkt för nuvarande tillståndshavare. Domstolen har vidare funnit att de projekteringskostnader som bolaget gjort gällande inte innebär att synnerlig olägenhet skulle uppstå i miljöbalkens mening.