Mål: M 6576-20

Avgörande

Fastighetsägare som inte har några egna brunnar på sina fastigheter har inte bedömts vara sakägare i mål om lagligförklaring av och tillstånd till bergborrade brunnar på näraliggande kommunägda fastigheter. Fastighetsägarna har därför inte rätt till ersättning för rättegångskostnader i målet.