Mål: F 1484-20

Avgörande

Vid bestämmande av ersättning för överföring av mark har MÖD beaktat ett mellan parterna träffat exploateringsavtal och omständigheterna kring detta samt att fastighetsregleringen inte har varit nödvändig för att mottagande fastigheter ska kunna ta i anspråk hela den byggrätt som gäller för dessa. Eftersom den överförda markens värde, beräknat enligt genomsnittsvärdemetoden, bedömts överstiga den värdeökning som tillskottet av mark medfört har ersättningen bestämts utifrån fastigheternas värdeökning när de tillförts mark.