Mål: M 10104-20

MÖD 2021:12

Vägledande avgörande

MÖD har funnit att en kommun inte har uppfyllt skyldigheten enligt 6 § vattentjänstlagen att inom ett verksamhetsområde tillgodose behovet av vattentjänster med en allmän va-anläggning genom att endast anordna förbindelsepunkt till en samfällighetsförenings enskilda va-anläggning. Det har därför funnits förutsättningar för länsstyrelsen att förelägga kommunen att inrätta en allmän va-anläggning.