Mål: F 8180-19

Avgörande

För att lösa vattenfrågan i ett område med huvudsakligen fritidsboende har Simrishamns kommun ansökt hos LM om anläggningsåtgärd. MÖD har bedömt att det i och för sig finns förutsättningar dels för omprövning av en befintlig gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp i ett intilliggande område, dels för inrättande av en ny gemensamhetsanläggning för i vart fall vatten i det aktuella området. Eftersom ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas med anledning av ansökan har underinstansernas avgöranden undanröjts och förrättningen återförvisats till lantmäterimyndigheten för fortsatt behandling.