Mål: P 8506-20

Avgörande

Fråga om det är förenligt med detaljplanen att bygga ett tvåbostadshus på fastighet där hus ska uppföras fristående. Med hänsyn till planbeskrivningens syfte och tydliga skrivning om att bebyggelsen ska kompletteras med friliggande enfamiljshus har MÖD bedömt att den planerade byggnaden inte uppfyller vad som avses med termen fristående hus och att den således inte är förenlig med detaljplanen.