Mål: M 6346-20

Avgörande

Platsen för en sökt strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus med komplementbyggnad har bedömts ingå i ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område), trots att området inte utpekats som ett LIS-område i översiktsplanen.