Mål: P 3979-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för inglasning av en altan eftersom åtgärden skulle utföras på punktprickad mark och inte kunde anses som en liten avvikelse från detaljplanen. Att bygglov getts för motsvarande åtgärd på ett antal andra fastigheter i området föranledde inte någon annan bedömning eftersom det inte kunde anses vara fråga om systematiskt medgivna dispenser från aktuell planbestämmelse.