Mål: M 10449-19

Avgörande

Skadestånd i va-förhållande. MÖD har, till skillnad mot mark- och miljödomstolen, ansett att en kommun när den ordnat vattenmätare brustit i sin skyldighet enligt 19 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV, och ålagt kommunen att ersätta uppkommen skada p.g.a. utströmmande vatten i en byggnad (46 § LAV).