Mål: M 14442-20

MÖD 2021:1

Avgörande

Sedan en miljöprövningsdelegation gett tillstånd till bergtäkt har parten som fått tillståndet i överklagande till mark- och miljödomstolen framställt ett interimistiskt yrkande om att tillståndet skulle få tas i anspråk, trots att tillståndsbeslutet inte vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande). Till skillnad från mark- och miljödomstolen har MÖD funnit att 26 § andra stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden gett utrymme för att meddela ett interimistiskt beslut om verkställighetsförordnande. MÖD har därför återförvisat frågan om verkställighetsförordnande för prövning i sak till mark- och miljödomstolen.